42 பேர் அமைச்சர்களாக இன்று பதவியேற்பு

01 ரணில் விக்கிரமசிங்க (ஐ.தே.மு) - தேசிய கொள்கை மற்றும்  பொருளாதாரா அலுவல்கள் அமைச்சர்

02- ஜோன் அமரதுங்க  (ஐ.தே.மு) -சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ விவகார அமைச்சர்

03- காமினி ஜயவிக்கிரம பெரேரா  (ஐ.தே.மு)- வலுவாதார அபிவிருத்தி வன ஜீவராசிகள் அமைச்சர்

04- நிமல் சிறிபால டி சில்வா (ஐ.ம.சு.கூ.)- போக்குவரத்து அமைச்சர்

05- எஸ்.பி.திஸாநாயக்க (ஐ.ம.சு.கூ) - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புரி அமைச்சர்


06- டபிள்யூ.டி.ஜே.செனவிரத்ன (ஐ.ம.சு.கூ) - தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சர்

07- லக்ஷமன் கிரியெல்ல (ஐ.தே.மு)- பல்கலைக்கழக கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள்  அமைச்சர்

08- அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா (ஐ.ம.சு.கூ) - அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்

09- சுசில் பிரேமஜயந்த (ஐ.ம.சு.கூ) - தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் தொழில்வாய்ப்பு அமைச்சர்

10 - திலக் மாரப்பன ( ஐ.தே.மு.) - சட்டமும்  ஒழுங்கும் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் புனரமைப்பு அமைச்சர்

11- ராஜித்த சேனாரத்ன (ஐ.தே.மு) -  சுகாதாரம் போசனை மற்றும் சுதேச வைத்திய துறை அமைச்சர்

12- ரவி கருணாநாயக்க (ஐ.தே.மு) - நிதியமைச்சர்

13 - மஹிந்த சமரசிங்க (ஐ.ம.சு.கூ) - திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சர்

14- வஜிர அபேயவர்த்தன ( ஐ.தே.மு) - உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்

15 - எஸ்.பி.நாவின்ன (ஐ.தே.மு) - உள்ளக அலுவல்கள், வடமேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அமைச்சர்

16- பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க ( ஐ.தே.மு) - மாநகர, மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்

17- மஹிந்த அமரவீர ( ஐ.ம.சு.கூ) - மீன்பிடி மற்றும் நீரக வளங்கள் அமைச்சர்

18- நவீன் திஸாநாயக்க ( ஐ.தே.மு) - பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்

19- ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய (ஐ.ம.சு.கூ) - மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மின்சக்தி அமைச்சர்

20- துமிந்த திஸாநாயக்க (ஐ.ம.சு.கூ)-  கமத்தொழில் அமைச்சர்

21-  விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ- (ஐ.தே.மு) - புத்தசாசன அமைச்சர்

22- பீ.ஹரிஸன் (ஐ.தே.மு) - கிராமிய பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சர்

23- ரஞ்சித் மத்தும பண்டார (ஐ.தே.மு)   - அரச நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சர்

24- கயந்த கருணாதிலக்க (ஐ.தே.மு) - நாடாளுமன்ற புனரமைப்பு  மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர்

25- சஜித் பிரேமதாஸ (ஐ.தே.மு) - வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சர்

26- அர்ஜுன ரணதுங்க (ஐ.தே.மு) - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அலுவல்கள் அமைச்சர்

27- எம்.கே.ஏ.டி.எஸ்.குணவர்தன (ஐ.தே.மு) - காணியமைச்சர்

28- பி.திகாம்பரம் (ஐ.தே.மு) - மலையக புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அமைச்சர்

29- சந்திராணி பண்டார (ஐ.தே.மு) - மகளிர் மற்றும் சிறுவர்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்

30- தலதா அத்துகோரல (ஐ.தே.மு) - வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர்

31- அகில விராஜ் காரியவசம் (ஐ.தே.மு) - கல்வியமைச்சர்

32 - டி.எம்.சுவாமிநாதன் (ஐ.தே.மு) - புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடியேற்றம், இந்து அலுவல்கள் அமைச்சர்

33- சந்திம வீரக்கொடி (ஐ.தே.மு)- பெற்றோலிய மற்றும் பெற்றோலிய வாயு அமைச்சர்

34- தயாசிறி ஜயசேகர (ஐ.ம.சு.கூ) - விளையாட்டு அமைச்சர்

35- சாகல கஜேந்திர  ரத்னாயக்க (ஐ.தே.மு) - தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்

36 - ஹரின் பெர்னாண்டோ (ஐ.தே.மு)- தொலைத் தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு அமைச்சர்

37- மனோ கணேசன் (ஐ.தே.மு) - தேசிய கலந்துரையாடல்கள் அமைச்சர்

38- தயா கமகே (ஐ.தே.மு) - ஆரம்பக் கைத்தொழில் அமைச்சர்

39- ரவூப் ஹக்கீம் (ஐ.தே.மு) - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சர் (சபைக்கு சமூகமளிக்கவில்லை)

40 - ரிஷாட் பதியுதீன் (ஐ.தே.மு)- கைத்தொழில் மற்றும் வாணிப அமைச்சர்

41- கபீர்  ஹாசீம் (ஐ.தே.மு)-  அரச தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அமைச்சு

 ரவூப் ஹக்கீம் (ஐ.தே.மு) - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சு


42- அப்துல் அலீம் முஹமட் ஹாசீம் (ஐ.தே.மு) - தபால், தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்ஸிம் மத விவகார அமைச்சர்
Share on Google Plus

About news

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

இது பற்றி உங்கள் கருத்தை இங்கே எழுதவும் ....!